ATUNLUTO 

Words and Music composed, written and arranged by Olusegun Akinlolu. No part of these lyrics should be shared in any form or any public space without giving credit to the writer. All rights reserved. © & ℗ 2018 EniObanke


 


1. BẸRIWỌN 

Gbogbo àwọn tó nfẹ́ ètò ìlú 

Gbogbo àwọn tó ngbèrò kó lè da 

Gbogbo àwọn abániṣé k’ọ́la kó lè dùn 

Gbogbo àwọn ọlọ́wọ́ àtúnṣe o 

Bẹ́ẹríwọn lọ́nà ọjà ẹ bá nké sí wọn yé 

Bẹ́ẹríwọn lókè odò ẹ bá nbá wọn sọ̀rọ̀ 

Pé ‘ṣẹ́ ti yá o, àsìkò ti tó 

Ọjọ́ ta wí yẹn o, ó ti sún mọ́ 

Ẹ jẹ́ a gbáradì 

Pé ‘ṣẹ́ ti yá o, àsìkò ti tó 

Ọjọ́ ta wí yẹn o, ó ti dé tán 

Ẹgbẹ́ atúnlù́tò
 

Gbogbo àwọn ìyá ọlọ́wọ́ ìtọ́jú 

Gbogbo àgbà ọlọ́gbọ́n atọ́nisọ́nà 

Gbogbo àwọn tí ò fẹ́ kí’re kó sọnù 

Gbogbo àwọn ọ̀dọ́ akínkanjú ẹni ire 

Bẹ́ẹríwọn lọ́nà ọjà ẹ bá nké sí wọn yé 

Bẹ́ẹríwọn lókè odò ẹ bá nbá wọn sọ̀rọ̀ 

Pé ‘ṣẹ́ ti yá o, àsìkò ti tó 

Ọjọ́ ta wí yẹn o, ó ti sún mọ́ 

Ẹ jẹ́ a gbáradì 

Pé ‘ṣẹ́ ti yá o, àsìkò ti tó 

Ọjọ́ ta wí yẹn o, ó ti dé tán 

Ẹgbẹ́ atúnlù́tò
 

(All those who want the society returned to sanity 

All those thinking of how to make things better 

All those making sacrifices for a better future 

All those committed to working for positive change 

If you see them on the way to the market, please call on them 

If you see them on the bank of the river, please have a word 

The work is now, the time has arrived 

The day we have been waiting for is imminent, 

Let us get ready 

The work is now, the moment is here 

The day we have been waiting  for is imminent, 

Reformer’s club
 

All the mothers with nurturing hands 

All the wise elders and guides 

All those who don’t want the treasure to be lost 

All the valiant youth with good hearts 

If you see them on the way to the market, please call on them 

If you see them on the bank of the river, please have a word 

The work is now, the time has arrived 

The day we have been waiting for is imminent, 

Let us get ready 

The work is now, the moment is here 

The day we have been waiting  for is imminent, 

Reformer’s club)

2. ALL OF ME 

I went looking for nothing, then I found you 

You said, “Hold on to something” and you were right 

All my coming and going ends right here with you 

Now I’m dreaming of everything and it’s alright 

You took me dancing, then we went walking 

Climbed some mountains, fell in a sea of joy 

My dreamergirl, you make me so happy 

And if I could I would make a home here 

Spirit child, you’ve got me feeling groovy 

Where you go there I’m coming too 

I’m coming whole, I’m coming all of me
 

Tacky worries and heartaches, those were my clothes 

Blind, stumbling around, lonely and broken 

You said, “Raise your head up, can’t you see the light?” 

Now I’m dreaming of everything and it’s alright 

It feels like flying or levitating 

My river’s flowing straight to a sea of joy
 

Can you feel it, what I’m feeling? 

Do you know it, where I am?
 

3. AWOKỌṢE 

Kò yẹ k’áwọn tó nṣ’iṣẹ́ ma jìyà láyé 

Àwọn ló yẹ kó ma jẹ̀ gbádùn, ló yẹ ká ma lò fi ṣ’àwòkọ́ṣe 

Ṣùgbọ́n n’ílé aláìṣòótọ́ ẹni nṣ’iṣẹ́ mà ló njẹ baba nlá ìyà 

Ọ̀la nbọ̀ kíákía, ọ̀rẹ́ ẹ jẹ́ ká gbìmọ̀ 

Jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ a kó’ŕa jọ ṣ’àtúnṣe
 

Kò yẹ k’ẹ́ni tí nbẹ n’ípò nlá ṣe’un ìbàjẹ́ 

Àwọn ló yẹ kó ma wù’wà gidi, ló yẹ ká ma lò fi ṣ’àwòkọ́ṣe 

Ṣùgbọ́n n’ílù́ olópùrọ́ ẹni ọwọ́ ẹ̀ ò mọ́ mà ló ndọlọ́rọ̀ pàtàkì 

Ọ̀la nbọ̀ kíákía, ọ̀rẹ́ ẹ jẹ́ ká gbìmọ̀ 

Jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ a kó’ŕa jọ ṣ’àtúnṣe
 

Kò yẹ k’áwọn tó nṣ’iṣẹ́ rere jìyà láyé 

Àwọn ló yẹ kó ma jẹ̀ gbádùn, ló yẹ ká ma lò fi ṣ’àwòkọ́ṣe 

Ṣùgbọ́n n’ílù́ aláìmọ̀kan, orí mà ti jìyà ó ti di sálúbàtà 

Ọ̀la nbọ̀ kíákía, ọ̀rẹ́ ẹ jẹ́ ká gbìmọ̀ 

Jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ a kó’ŕa jọ ṣ’àtúnṣe
 

Ibi ire ni ká bá ẹ o ọmọ 

Má mà bá wọn gbìmọ̀ ọ̀tẹ̀, má mà bá wọn wù’wà ìbàjẹ́ 

Ìwà ire ni ká bá lọ́wọ́ e ọmọ 

Má mà bá wọn ṣe mọ̀dàrú, Má mà bá wọn wù’wà ìkà
 

(It’s not right that those who toil in honesty should suffer 

They are the ones who should be prosperous and used as examples 

But in the home of corruption, those are the ones who hurt the most 

The future arrives quickly friends, let us make a plan 

Let’s come together and reform the system
 

It is not right for those in authority to misbehave 

They should be the ones doing right and held up as a standard 

But in the nation of liars, those with unclean hands become powerful 

The future arrives quickly friends, let us make a plan 

Let’s come together and reform the system
 

It is unfair that those do good things have such a hard life 

They are the ones who should flourish and be promoted as models 

But in the land of retards, the head suffers the fate of the shoe 

The future arrives quickly friends, let us make a plan 

Let’s come together and reform the system
 

You should only be met in good places, child 

Don’t join in formenting chaos, don’t partake of evil practices 

Only good acts should be met in your hands, child 

Don’t partake of destructive acts, don’t engage in wickedness)
 

4. ABANIJẸ 

Ọ̀tá inú, ọ̀tá òde, kò gbèrò míràn ju pé kó bàjẹ́ 

Gbogbo ayé ngbìmọ̀ wípé kó lè da 

Abanijẹ́ nṣ’ẹnu gọ̀ngọ̀ láti sọ̀rọ̀ 

Abanijẹ́ nṣe’ni kò mọ̀ pé kò da 

Ọ̀tá inú, ọ̀tá òde, kò gbèrò míràn ju pé kó dàrú 

Gbogbo ayé nṣè’tò wípé kó lè jọ o 

Abanijẹ́ nṣ’ẹnu gọ̀ngọ̀ láti sọ̀rọ̀
 

(The slanderer destroys without realizing it 

Enemy from within, enemy from without 

He has no other thought than for chaos to reign 

Everyone is meeting, planning for things to be better 

The slanderer dares to open his mouth to talk)
 

5. EVERY LITTLE THING 

May your sun shine through the day 

May your star brighten up the night 

May you find calm when troubled 

May you not be broken and lost 

May you find joy in every little thing 

And peace for your soul
 

May the wind sing your name 

May the mountains bow down to you 

May the dark clouds dissolve into rain 

May they fall down in showers of blessings 

May you find joy in every little thing 

And peace for your soul
 

Happiness is a choice my friend 

Reach for it, make the move 

Love is here when you need it 

Can you feel it, feel it, deep in the groove?
 

May your heart be filled with hope 

For the moment of worry is gone 

May your dreams come alive 

Bring your colours, paint the walls in glitter 

May you find friends when you need a hand 

May you remain whole
 

Happiness is a choice my friend 

Reach for it, make the move 

Love is here when you need it 

Can you feel it, feel it, deep in the groove?
 

7. ỌJỌ TUNTUN 

A ìí f’ọmọ Ọrẹ̀ bọ’rẹ̀ ni wọ́n nwí 

Àwa ti ṣí’ṣọ lójú òrìṣà - Èèwọ̀! 

Èèmọ̀ ṣakọ wọ̀ ‘lú o, ìpọ́njú nló fà dání o 

Kò s’óun ta lè gbé ṣe, kò mà s’óun ta lè dà 

Bí ò bá s’áyọ̀ ní’lé o (k’ẹ máa gbọ́ ará mi) 

Òtúbántẹ́ ni, òfo lásán 

Bí ò sí ‘dùnnú lọ́dẹ̀dẹ̀ o, 

Òtúbántẹ́ ni, òfo ló jẹ́
 

À ńbẹ̀ yín ò ẹni ire, 

Jẹ́ ká so’wọ́ pọ̀, ká fi’nú ko’nú 

À ńretí àtúntò, ìdẹ̀ra, 

Ọwọ́ wa la ó fi ṣé
 

Ẹ̀té l’ọba àìṣọ́ra, ìdààmú ní tẹ̀lé àìṣètò 

Èèmọ̀ g’ẹṣin wọ̀ ’lú o, ìfàsẹ́yìn àtìrandíran 

Kò s’óun ta lè gbé ṣe, kò mà s’óun ta lè dà 

Bí ò bá s’áyọ̀ ní’lé o (k’ẹ máa gbọ́ ará mi) 

Òtúbántẹ́ ni, òfo lásán 

Bí ò sí ‘dùnnú lọ́dẹ̀dẹ̀ o, 

Òtúbántẹ́ ni, òfo ló jẹ́
 

À ńbẹ̀ yín ò ọlọ́gbọ́n ayé 

Kẹ tọ́ wa s’ọ́nà àbáyọ s’íre 

À ńretí àtúntò, ìdẹ̀ra, 

K’ọ́jọ́ tuntun tàn yan yan
 

(It is forbidden to sacrifice Ọrẹ’s child to him 

But we have stripped the gods naked 

And now calamity saunters into town 

It comes along with pain and suffering. 

Whatever we achieve or become, 

If there’s no joy at home, it is all a waste 

If there is no happiness in the community, 

It is all in vain 
 

We beg of you people of goodwill 

Let us rub minds and join hands 

We desire societal reform and well-being 

It is by ourselves that we will make it happen
 

Disgrace arises from carelessness, unrest from lack of planning 

Calamity rides into town, cross-generational retardation 

Whatever we achieve or become, 

If there’s no joy at home, it is all a waste 

If there is no happiness in the community, 

It is all in vain
 

We beg of you wise ones 

Please show us the way to salvation and progress 

We desire societal reform and well-being 

The dawn of a bright, new day)
 

8. IJO ONI 

Gbogbo ọmọdé ẹ̀yin ni’jó kàn 

Ẹ bọ́ s’ágbo o, ijó òní yíò ládùn, yíò lárinrin 

Ẹỳin ọ̀dọ́ ẹ̀yin ni’jó kàn 

K’ẹ bọ́ s’ágbo o, ká ṣ’eré, yíò ládùn, yíò lárinrin
 

Ijó ìdẹ̀ra, ijó ìdùnnú, ijó ọpẹ́, ijó ayọ̀ 

Ijó àtúnjó, ijó tuntun, ijó àláfíà 

Ijó àjọjó, ijó ẹgbẹ́, fọwọ́kanwọ́ fẹsẹ̀lusẹ̀ 

Ijó àfapáfòbíẹyẹ, jùdí wùkẹ̀-wukẹ
 

Gbogbo ọmọge ẹ̀yin ni’jó kàn 

Ẹ bọ́ s’ágbo o, ijó òní yíò ládùn, yíò lárinrin 

Ẹỳin ìyá ẹ̀yin ni’jó kàn 

K’ẹ bọ́ s’ágbo o, ká ṣ’eré, yíò ládùn, yíò lárinrin 

Gbogbo ọkùnrin ẹ̀yin ni’jó kàn 

Ẹ bọ́ s’ágbo o, ijó òní yíò ládùn, yíò lárinrin 

Gbogbo obìrin ẹ̀yin ni’jó kàn 

K’ẹ bọ́ s’ágbo o, ká ṣ’eré, yíò ládùn, yíò lárinrin
 

Ijó pẹ̀lẹ́, ijó ìbùkún, ijó ọ̀rẹ́, ijó ògo 

Kò s’ájèjì lójú agbo, ijó ìfẹ́ ni o 

Ijó ẹ̀rín, ijó ìrètí, ijó ọlọ́gbọ́n àt’ẹní nfẹ́’re 

Apá lọ̀tun, ẹsẹ̀ losì, rè’dí rùbùkẹ̀-rubukẹ 

Gbogbo ìlú ẹ̀yin ni’jó kàn 

Ẹ bọ́ s’ágbo o, ijó òní yíò ládùn, yíò lárinrin
 

Gbogbo oníjó ẹ̀yin ni’jó kàn 

K’ẹ bọ́ s’ágbo o, ká ṣ’eré, yíò ládùn, yíò lárinrin
 

(Children it is your turn to dance 

Come on the floor, this dance will be great fun 

Young folks, it is your turn to dance 

Come on the floor, this dance will be great fun
 

It’s a dance of peace and happiness, thanksgiving and joy 

It’s an old dance, a new one, a dance of well-being 

It’s one we do together, a group dance, arms and legs touching 

Arms flapping like birds, waists wiggling luxuriously
 

Young ladies, it is your turn to dance 

Come on the floor, this dance will be great fun 

Mothers, it is your turn to dance 

Come on the floor, this dance will be great fun 

All the men, it is your turn to dance 

Come on the floor, this dance will be great fun 

All the women, it is your turn to dance 

Come on the floor, this dance will be great fun
 

A gentle dance, of blessings, for friends, of glory 

There are no strangers here, it’s a dance of love 

Of laughter and hope, for the wise and seekers of good fortune 

Arms right, legs left, waists wiggling luxuriously
 

Townsfolk, it is your turn to dance 

Come on the floor, this dance will be great fun 

All you dance gurus, it is your turn to dance 

Come on the floor, this dance will be great fun)
 

9. ỌMỌYẸNI 

Ọmọ́yẹni mà ti d’àràbà s’ọ́nà 

Ọmọ́yẹni d’ẹyẹ òkè tó nfò lẹlẹ 

Ìran akin ní dúró f’ojú gbo’gun, gbé’ra ọmọ akin 

Kìnìún ṣ’óun l’ọba ẹran kìí bẹ̀rù f’ẹ́ran lóko 

Ògòngò ṣá nl’ọba ẹyẹ, kìí gbọ̀n jìnì f’ẹ́yẹkẹ́yẹ 

Olúborí l’ókè, olúborí n’ílẹ̀, 

Olúborí l’ọ́nà, olúborí lókolódò
 

(Omoyeni has transformed into a mighty tree 

Omoyeni, flies high like a bird in the sky 

The clan of courage never fears war, get up scion of the brave 

The lion, the king of all animals fears no beast in the forest 

The ostrich, king of all birds never trembles before one 

You are a conqueror in the sky, a conqueror on land 

Conqueror on the road, in the wild, and on the seas)
 

10. LOST 

Don’t think about him or what you had before 

Times come and times go, 

And there’s no reason to live in the past. 

Don’t dwell in that could, come it’s a new day 

It’s time to reach for new arms 

To hold you when you’re falling down. 

You’d better give it up - what’s lost is lost 

Time you should forget it, forget the pain 

You’ve got to light a new path for yourself 

What’s lost is lost
 

You’re hurting so bad, looks like no way back 

Your thoughts are broken in many pieces 

A puzzle you can’t even figure out. 

Crack open the window, let in some sunshine 

Inhale some fresh breeze 

And if you want you can go all the way.
 

Is this the answer that you seek? 

Can you hear me? I don’t have the words for it 

Is the way that we must take? 

New beginnings, it’s no riddle anymore
 

11. ALAṢELA 

Bí mo bá ti r’ẹ́ni mi, inú mi á dùn, ara mi á yá gágá, 

Ma r’ẹ́̀rín ayọ̀, ma r’ẹ́̀rín ìdùnnú, ma k’ọrin tuntun 

Bí mo bá ti r’ẹ́ni mi, inú mi á dùn dé lẹ̀, ara mi á yá gágá, 

Ma j’íjó ayọ̀, ma r’ẹ́̀rín ìdùnnú 

Jomijòkè ọlọ́wọ́-aró, ẹni mi àtàtà, ọjọ́ ti mọ́, 

Ojú ayé ti là - gbé’ra ko pàdé mi lóde 

Ọ̀faragbìjà, alápá-ajé, aya mi àtàtà, ojú ti mọ́, 

Ọ̀nà ọ̀tun ti là - bóóde jàre
 

Wá ká lọ s’ọ́jà ìdẹ̀ra, ká mú ‘re bọ̀ wálé 

Ọjọ́ òní ọjọ́ aláṣelà mà ló jẹ́ 

Wá ká lọ s’ókè ìdùnnú, ká m’áyọ̀ bọ̀ wá lé 

Ọjọ́ òní ọjọ́ olóyin 

Jomijòkè ọlọ́wọ́-aró, ẹni mi àtàtà, ọjọ́ ti mọ́, 

Ojú ayé ti là - m’áṣọ wọ̀ pàdé mi lóde 

Ọ̀faragbìjà, alápá-ajé, aya mi àtàtà, ojú ti mọ́, 

Ọ̀nà ọ̀tun ti là - bóóde jàre
 

Wá ká lọ s’ódò ìṣẹ́gun, ká f’àwọ̀n kó’re 

Ọjọ́ òní ọjọ́ aláṣelà mà ló jẹ́ 

Wá ká lọ s’ọ́dọ̀ àgbà, k’ọ́n súre fún wa 

Ọwọ́ àwa t’olúborí ni 

Jomijòkè ọlọ́wọ́-aró, ẹni mi àtàtà, ọjọ́ ti mọ́, 

Ojú ayé ti là - múra ko pàdé mi lóde 

Ọ̀faragbìjà, alápá-ajé, aya mi àtàtà, ojú ti mọ́, 

Ọ̀nà ọ̀tun ti là - bóóde jàre
 

Wá ká lọ s’ókè ìlera, k’ágbára d’ọ̀tun 

Ọjọ́ òní ọjọ́ àláfíà mà ló jẹ́ 

Wá ká lọ s’ọ́gbà ìtura b’óòrùn bá wọ̀ tán 

Ká jó ká yọ̀, ijó alábùkún
 

(When I see my beloved, my heart is gladdened 

I feel uplifted, smile with joy and sing a new song 

When I see my beloved, my heart is deeply gladdened 

I feel elated, dance with joy and laugh happily 

My darling, mystery of land and sea with dye-stained hands 

It’s a new day, the world is awake, arise and meet me outside 

My dear wife - good heart and hands of fortune 

Day has dawned, a new path is open, please come on out
 

Come, let’s go to the Market of Peace and return with bounties 

This is a day of outstanding success 

Come, let’s go to Happiness Hill, and return with joy 

This day, sweet like honey 

My darling, mystery of land and sea with dye-stained hands 

It’s a new day, the world is awake, dress up and come out 

My dear wife - good heart and hands of fortune 

Day has dawned, a new path is open please come on out 


Come, let’s go to the River of Victory and harvest goodness 

This is a day of outstanding success 

Come, let’s go to the elders that they may bless us 

Ours hands are those of conquerors 


Come, let’s go to the Mount of Wellness, re-new our energy 

This is a day of good health 

Come, let’s go to the Garden of Leisure when the sun has set 

We shall dance and rejoice, a dance of the blessed)
 

12. TOMORROW STILL 

Through the eyes of day to the gut of night 

Fell with the fall and slid in the storm 

But we’re here, still here 

We’re here, very much here
 

Been a pawn in the game for too long my friend 

The cord of trust broken too many times 

But we’re here, still here 

We’re here, very much here
 

We could break it up to build it again 

We could pull it apart and go our separate ways 

Or we can dream and hope 

Would it not be better if we took a new way 

Would it not be better? 

Would it not be better a moment of joy 

Would it not be better?
 

I’m thinking big, running swift in a dream 

My pocky face reflected 

Pretty, so pretty in your eyes 

See what we’ve done… 

Would it not be great tomorrow still?
 

12. YIO LARINRIN (Instrumental)

4 comments