IRINAJO 

Words and Music composed, written and arranged by Olusegun Akinlolu. No part of these lyrics should be shared in any form or any public space without giving credit to the writer. All rights reserved. © & ℗ 2010 EniObanke


 

1. COMING SOON 
I come from a world where rivers sing a song 
And every tree has its place 
We love the land, the valleys and the hills 
And we know who made them all. 

Come into my village, feel at home my friend 
We’ll make you pounded yam while you sip some palm-wine 
Come leave behind your preconceived ideas 
Into our world of love. 
I come from a world where rivers sing a song 
And every tree has its place 
We love the land, the beasts and the birds 
And we know who made them all. 

Down by the river we made a vow 
Said we would never be afraid 
No matter what may lay ahead, 

We’ll stand for what is right 
And once again we’ll be masters of the land- 

Hardworking, honest people 
Yes, like my mama said years ago 
You know that everything will be alright. 
So let them do what they will, 

We know the path we must follow 
And the words of our fathers 

Will guide us all the way to victory. 
So, sisters when you get a bit weary, 
Put a little song in your mouth 
And let the words ring across the land- 
You know that everything will be alright. 
Change is going to come and it’s coming soon 

The night was full of merriment 
Drumming, singing we rejoice 
Lovely maidens led the way 

And everyone danced along. 
Soon the darkness covered everything 
Turn by turn we made for bed 
With a little smile from my mama 

Saying, “Everything will be alright”. 
Now I dream of the past 

And the many days of promise to come 
Yes, I am more than ready 

To bear my burden with a smile. 
So come, brother, come along to the farm 
Raise your head with pride 
Together we will reform this land, everything will be alright 
Change is going to come and it’s coming soon. 

2. ṢE’UNTOOṢE 
Ọmọ ò bá mà j’ayé orí rẹ l’òde 
Ọjọ́ mbọ̀ wípé oò ní le lò’gbà 
Ilé ayé ẹ̀dá bí ìṣẹ́jú akàn mà l’ó rí 
Ọba jẹ́ a lò’gbà yí pẹ́ o l’áyé 
Ọmọ, ọmọ, ọmọ ò bá mà ṣ’iṣẹ́ ọwọ́ rẹ l’ọ̀dọ́ o 
Ìgbà mbọ̀ kánkán o ní le làkàkà 
Ilé ayé ẹ̀dá bí ìṣẹ́jú akàn mà l’ó rí 
Ọba jẹ́ a lò’gbà yí pẹ́ o l’áyé 
(Child, you should enjoy every moment of your youth 

Time is coming you won’t be able do as much 

Our lifetime so fleeting 

May we enjoy this good season for long 

Child, work hard while you still have strength 

A season comes when you won’t be as strong 

Man’s existence so fleeting 

May we enjoy this good season for long) 

Ṣe’untóóse ọ̀rẹ́ ọjọ́ nlọ o 
Kìràkìtà ò d’ọlà, ṣèb’órí l’ó nla ni 
Àmọ̀ṣe ò d’ọrọ̀ ẹ̀dá ní gbe ni 
(Do what you have to do, friend, time passes 

Huffing and puffing doesn’t always guarantee success 

Neither does proficiency 

May we meet with good fortune) 

3. HARVESTIME 
You know the truth the say will set you free 
And if you play it right you win the game 
The race is not for those who are swift 
The crown will be won by those who wait 
Ṣeb’ẹ́yin lẹ l’òní o, ẹ dẹ̀ nṣì’wà wù 
Ẹni tó l’ọ̀la nbọ̀ l’ọ́nà wọn nsá’ré 
Ọba tó l’ọjọ́ gbogbo kì mà í sùn 
Ẹni t’ó mòye a bẹ̀ yín o, kẹ́ẹ tẹ́’tí

(You may hold all the power today 
But those who will rule tomorrow are already in the race 
The King of all days never sleeps 
Let the wise take heed) 

So you can sow your seed and watch it grow 
Harvestime is near and we will see 
It wouldn’t matter who you know or seek 
Time is up and you will pay the price 
Ọ̀rẹ́ mi ta’fà s’ókè f’odó b’orí 
Ẹ̀san ò ní s’àì ké, ó lè pẹ́ o, kóo gbọ́ 
Àrígiṣégi, mọ̀dàrú, àpà, ọ̀bàyẹ́jẹ́ 
Ìgbà ọ̀tun mà dé tán, mo mà nw’ọ̀nà kẹ́e gbọ́ o 

(You shoot poisonous arrows and then hide your tracks 

Retribution will come your way eventually 

Listen up all you prodigals, destroyers and corrupt elements 

A new season of rebirth is coming 

And I look forward eagerly to it) 

Òtítọ́ korò yé o, kò dùn l’étí 
Ọ̀rọ̀ ẹ̀tàn ìyẹn mà l’ó pọ̀ jù 
Ẹni a wí fún ọba mà jẹ́ ó gbọ́ o 
Èyí a kìlọ̀ fún, mà jẹ́ ó gbà l’ásìkò 
Ṣeb’ẹ́yin lẹ l’òní o, ẹ dẹ̀ nṣì’wà wù 
Ẹni tó l’ọ̀la nbọ̀ l’ọ́nà wọn nsá’ré 
Ọba tó l’ọjọ́ gbogbo kì mà í sùn 
Ẹ̀san ìkà lè pẹ́ sùgbọ́n o nbọ̀, kẹ́ẹ gbọ́ o 

(The truth can be very bitter to the ears 

Unlike sweet flattery which predominates 

May those who need this admonition hear it 

May they take heed in good time 

The reward of the wicked may tarry but it is coming. 

You may hold sway today 
But those who will rule tomorrow are already in the race 
The King of all days never sleeps 

The reward of the wicked may tarry but it is coming) 

4. KURUNMI IS ON THE WAY 
Lately when we see them, they talk about change 
They say it is their turn now to be leaders of the people 
Tell them I’ve been there many many times before 
And no one can trick me with honey mouth again. 
Lately when we meet them they flex their muscles up 
They talk about bravery and courage never seen 
Tell them I know book o and heroes wey no beg 
Real man na for action, no be for mouth o. 

Here comes the fire-eating guy 
My lord with arrows in his eyes and burning anger 
Let no one stand in his way 
This land will never be the same again. 
Here comes the fire-spitting guy 
Aare Kurunmi is on the way with his sword of justice 
Warn all the liars and pretenders 
The day of reckoning is here, beware! 

Lately when we see them, they talk about their conquests 
The many battles fought in the trenches for your rights 
If you ask for evidence na award you go see 
And many many honours from foreign bodies o. 
See them on the street now preaching to the crowd 
The true test of a leader is to lead right in front 
And be responsible when things go wrong 
No be to dey run and make excuse o. 

Children you will learn and you must never forget 
The past is full of heroes from whom we can learn 
And real lessons to guide us today 
Many many stories to make us proud too. 
Lately when we meet them they count up their losses 
The pains and the scars of their vain struggle o 
Kurunmi lost five sons all in a day 
But he never wavered till the very last stand 

Ọkùnrin ogun, ọkùnrin ogun ni Kúrunmí o, kìí ṣ’ojo 
Akínkanjú, akínkanjú ni Kúrunmí o, kìí ṣ’ọ̀lẹ
 
(Kurunmi, valiant warrior, unflappable 

Kurnmi the brave, untiring!) 

5. ONILENRELE 
Ìdẹ̀ra dé, ẹ jó ẹ yọ̀ - ará ẹ wá, ẹ jó ẹ yọ̀ 
A k’ónílé, ẹ mà k’álejò 
A k’ẹ́ni tí nṣ’ètò k’ó lè da o 
Abániṣé àt’àwọn abánirò 
Ẹ wá jó, ẹ wá yọ̀, ẹ wá gb’órin t’ó dùn o 
A mà gb’éré ọ̀tun wọ̀’lú o, ní gbẹdẹmukẹ

Pà ’rònú rẹ́, ẹ jó ẹ yọ̀ 
Ẹ k’ọ́mọdé ẹ mà k’álàgbà o 
Ẹ k’ẹ́ni tí ngb’èrò k’ó lè da o é 
Abánigbé àt’àwọn abánitò
 
Sọ ‘tìjú nù, ẹ jó ẹ yọ̀ 
Gbogbo ayé l’a pè má ṣ’àfara 
L’ágbo n’íbí ẹnìkan ò ga jù kan lọ ò e 
Ẹ gb’ẹ́mu wá kí bàbá f’àdúrà si 

(Behold a new season of comfort and happiness 
Come forth, people, let’s dance and celebrate 
Warm welcome to all the planners, the builders, 
Those who work for the common good, 
And those who sow in honesty and truth. 
Here we come with a new song, everyone is welcome 
Bring the palm-wine, let the old man say prayers) 

Ìran ò ní gbée yín lọ o, ijó ò ní jóo yín o 
Irú nkan ayọ̀ báyìí laá ma rí 
Mo wá fẹ́ dá’rin kan báyìí, ṣ’ẹ́ gbèé? 
Ọba gbà mí o, ọjọ́ nlọ, onílénrelé wọn, gbà mí o, ọjọ́ nlọ o 
Ọlọ́fin ọ̀run, adániwáyé, ẹníṣojúṣemú, ẹni tó rán mi wá, 
Adánibótirí, ọba àìkú gbanigbani l’ọ́jọ́ ewu 

Ọba gbà mí o, ọjọ́ nlọ, onílénrelé wọn, gbà mí o, ọjọ́ nlọ o 

Ẹẹ ma rí ṣe o - Àṣẹ! 

(May you not meet with danger in your merriment 

May we have more of such joyful occasions. 

Now, I’d like to raise a song, will you sing with me? 

Deliver us Lord of the heavens, Eternal King 

Mother of Wisdom and Father of Light, 
Night comes and friends depart 
Deliver us, before it is too late. 

May you all prosper - so shall it be!) 

6. IRINAJO 
Ìrìnàjò ọmọ ní’lé ayé o, y’ó l’ádùn, y’ó dùn j’oyin 
Ọ̀rọ̀ ìlérí y’ó sì ṣẹ o, b’ó pẹ́ o, b’ó yá o 
Ìrìnàjò wa ní’lé ayé o, y’ó l’ádùn, y’ó dùn j’oyin 
Ọ̀rọ̀ ìlérí y’ó sì ṣẹ o, b’ó pẹ́ o, b’ó yá o 
Oh, akólòlò á pe baba, ẹní gbin wúrà á ṣe bẹbẹ 
Oh, oníkálukú ni y’ó jèrè iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ b’ọ́lọ́jọ́ dé
 
(Our journey through life will be happy and sweet 

Sooner or later, this prophecy shall be fufilled 

The stutterer will eventually make his point 

Those who sow gold will reap a festival 
It may be long but each will get his due, good or bad) 

7. TẸTISILẸ 
Ò njá’gbó já’jù káàkiri 
Wàhálà wọ̀ ọ́ l’ọ́rùn, oò r’ójú r’áyè 
Ò nf’ojú mi s’ọ́nà, mo nrò nípà tì’rẹ 
Ì bá dára kóo gbọ́ràn, k’ólùtùnú wọ’lé 
Tẹ́tí o, kóo gbọ́ o, olólùfẹ́ mo nsọ̀rọ̀, tẹ́tísílẹ̀ kóo gbọ́ 

(You hustle hard, up and down 

So trouble-laden you can barely see what’s up ahead 

You make me really anxious and fearful for you 

I wish you would pay attention and let in some comfort 

Listen beloved, mind my words) 

A nm’ẹ́yẹ bọ̀ lápò, o ní funfun ni bí, 
Àìnísùúrù yí o, ni ò jẹ́ o rína 
Oun t’ó nlé lọ s’ọ́jà nbẹ l’ẹ́hìnkùlé o 
Ì bá dára kóo gbọ́ràn, k’ólùtùnú wọ’lé 
Tẹ́tí o, kóo gbọ́ o, olólùfẹ́ mo nbẹ̀bẹ̀ tẹ́tísílẹ̀ kóo gbọ́ 

(Always jumping to conclusions 

This lack of patience is why you can’t find the way 

What you’re chasing about is right within reach 

I wish you would pay attention and let in some comfort 

Listen beloved, mind my words) 

Ilé ayé a wá o, à f’ọwọ́ bà fiílẹ̀ ni 
Ọrọ̀ inú ẹ̀ yí kò mà l’áyọ̀lé o, 
Ohun t’ó nwà mọ́’yà, ogún àjèjì ni 
Ì bá dára kóo gbọ́ràn, k’ólùtùnú wọ’lé 
Tẹ́tí o, kóo gbọ́ o, olólùfẹ́ mo nkìlọ̀, tẹ́tísílẹ̀ kóo gbọ́ 

(This life is so ephemeral 

Material wealth is not worth rejoicing over 

All you’ve acquired will eventually go to strangers 

I wish you would pay attention and let in some comfort 

Listen beloved, mind my words) 

O njá’gbó já’jù káàkiri 
Wàhálà wọ̀ ọ́ l’ọ́rùn, oò r’ọ́kàn ba’lẹ̀, 
Ilé mi wà síbẹ̀ ṣíṣí ni’lẹ̀kùn wà, 
Jọ̀wọ́ jẹ́ ngbé ẹ s’áyà k’ólùtùnú wọ’lé. 
Tẹ́tí o, kóo gbọ́ o, olólùfẹ́ mo nwọ̀nà, tẹ́tísílẹ̀ kóo gbọ́ 
Káàbọ̀! 

(You hustle hard, up and down 

So trouble-laden your mind has no rest 

My door is always open, I’m waiting 

Come in, lie upon my bosom and find some comfort 

Welcome!) 

8. REVOLUTION TIME 
Living in a real and true revolution time - fight the good fight 
(Stand firm, stay the course) 
Got to wake up now from deep slumber 
Break away the chains that hold us down 
True freedom does not come to those who sit and pray, 
Stand up raise your voice and be heard, living true. 

Time to throw away the yoke of slavery 
We’ve been used and abused far too long 
Even as I speak the exploitation continues 
The master takes the gold and we get the pain, just like before. 

Doesn’t matter the colour of his skin 
The man in Washington only cares for America 
So when you need some help, don’t you go there for salvation 
Got to learn to depend on ourselves and look inwards. 

Got to wake up now from deep slumber 
Break away the chains that hold us down 
Seek ye first the peace of the neighbours all around you 
Make this house of a place of happiness, just like before 

9. THE PLEASURE IS MINE 
Sometimes bad things happen to good people 
And no matter what you do, you can’t get out of your own way 
The wind of change blows and soon things will be better 
So remember, my friend, the pleasure is mine! 

10. OWOLAMỌ 
Owó l’a mọ̀, a ò fi t’ìwà ṣe 
Àìf’ọ̀tẹ̀ sí’lẹ̀ ni ò j’áyé ó gún 
Ṣeb’ójú l’à nwò, a ò wo tì’ṣẹ̀ṣe, òun l’ẹni ẹ̀tẹ́ ṣe nd’ère àjíbọ 
Òun n’irú wọn ṣe nd’ẹni à nmú j’ọba 

(We value material wealth over good character 

This paucity of good values is why our society is in trouble 

Slaves to the superficial, easily deceived by what we see 

And that is why we are cursed with bad leadership) 

Ẹ w’ọmọ àdánù tí nfi’ná s’ábẹ́ òrùlé 
Gbogbo ìgbìmọ̀ ẹ sì dákẹ́ ẹ nwò’ran 
Tal’olùgbàlà tí ó yọ wá nínú òfò yìí 
Ọwọ́ ara wa l’a ó fi gbé’ra wa 
Àìṣòtítọ́ ni ò j’áyé ó gún, àìbìkítà ní sọ’lé di’gbó ará mi o 
Tal’olùgbàlà tí ó yọ wá nínú ìfàsẹ́yìn 
Ọwọ́ ara wa la ó fi tú ‘ra wa 

(Behold a prodigal setting fire to the roof 

And yet the people’s council keeps quiet 
Where is the saviour to redeem us from this loss? 

We will have to lift ourselves. 

Dishonesty and corruption create chaos 

Neglect and lack of planning destroy the community 

So, who will rescue us from backwardness? 

We will have to save ourselves) 

Ẹ w’apànìyàn tí nyan fanda l’ójúde l’ọ̀sán 
Ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ ìyẹn nké rara 
Tal’olùgbàlà tí ó yọ wá nínú ọ̀fọ̀ yìí o 
Ọwọ́ ara wa l’a ó fi gbé’ra wa 
Àbọ̀ ọ̀rọ̀ làá sọ f’ọ́mọlúàbí o 
B’ó dé ‘nú rẹ̀ á d’odidi 
Tal’olùgbàlà tí ó yọ wá nínú ìgbèkùn yìí 
Ọwọ́ ara wa la ó fi tú ‘ra wa 

(See a killer walking freely on the street in broad daylight 

While the blood of the innocent cries for justice 

Who will extract us from this mourning? 

We will have to do it ourselves. 

A wise soul only needs the tiny seed of a suggestion 

He internalizes it and produces wholesome action 

Who will free us of these chains? 

We will have to liberate ourselves) 

11. THIS BURNING HOUSE 
Well, you know the sun doesn’t shine the way it used to 
And if it rains or not, the land is not the same 
Danger comes around in these winds of destruction 
Living in denial in a house that’s burning down, you better wake up 

Come, let’s take a trip to the melting polar ice 
Seems all you can see are the money possibilities 
Why not open your eyes to the dire consequences? 
Man’s greed has gone full circle and it’s time to wake up 
There’s a sense of urgency that is needed now 
Got to take some action before it is too late to fix it 

We pollute the air and the birds have flown away 
Poison the sea and the fishes disappear 
Cut down all the trees and the land is now a desert 
Time is jumbled up and the seasons are all mixed up 

When the sky is gone and new troubles are born 
Running round in circles as nature takes revenge and payback 
In the cesspool of pollution, every living thing will suffer 
My dear child, tomorrow is not so certain 

Burning, burning, burning - this house is burning down 
Money, money, money - that’s all we care about
 

12. THIS BURNING HOUSE II (Instrumental)

2 comments