SOUNBENDER 

Words and Music composed, written and arranged by Olusegun Akinlolu. No part of these lyrics should be shared in any form or any public space without giving credit to the writer. All rights reserved. © & ℗ 2015 EniObanke


 

1. ARA 
ẸniỌbánkẹ́ ló kó’lù jáde o 
Fìrìjàjì l’èrò pé’sẹ̀ síbẹ̀ 
L’àwọn ọmọge bá rọ́ s’ójú agbo 
Oríṣiríṣi ijó ni wọ́n pè s’ẹ́sẹ̀ yí o 
Àrà leléyìí o - àrà rẹpẹtẹ 
Àrà leléyìí o - àrà ribi-rìbìtì 
Àrà leléyìí o - àrà meèrírí 

ẸniỌbánkẹ́ ló m’órin s’ẹ́nu o 
Àyè ò gb’èrò ní’jọ́ t’a wí yẹn 
Ọ̀dọ́mọkùnrin bá kó’ra jáde 
Láìwo’jú ẹnìkan ni wọ́n fi ‘jó ṣ’ẹ̀yẹ o 

Àrà leléyìí o - àrà rẹpẹtẹ 
Àrà leléyìí o - gbémigògiriwò 
Àrà leléyìí o - àrà meèrírí 

ẸniỌbánkẹ́ ẹ kú iṣẹ́ òní o 
Àní ká pà’lù k’á wá re’lé o 
Àwọn ọmọdé bá ní ‘jó ọ̀ún kàn wọ́n o 
L’àwọn àgbàgbà bá gbè wọ́n l’ẹ́yìn 

Àrà leléyìí o - àrà rẹpẹtẹ… 

(The ẸniỌbánkẹ́ crew brought out the drums 

In no time, the place was filled with people 

The young ladies trooped unto the dance floor 

And started displaying all kinds of scintillating moves 

What a sight this is, a massive wonder 

What a sight this is, a huge wonder 

What a sight, the kind never experienced before 

It was ẸniỌbánkẹ́ who started singing 

On that day, it was standing room only 

And then the young men trooped out 

Without any care, they danced so beautifully 

What a sight this is, a massive wonder 

What a sight, the kind you ask to be lifted over a fence for 

What a sight, the kind never experienced before 

ẸniỌbánkẹ́ crew, you’ve done well today 

Looks like time to pack up and go home 

Then the children step out and ask for their turn 

And the elders happily support them 

What a sight this is, a massive wonder…)

2. OUTSIDER 
You walk the thin line 
Don't want to lose your soul 
But the hammer of justice has gone to hell 
Then you realize you are the guardian 
Of a truth that no longer fits the bill 
When the music dies you carry on 
Deep into the night 
And when the shadows melt in light 
It’s plain to see, it’s only empty dreams. 
You are an outsider looking in 
Stranger in your own house 
It must be hard I know 
To be the only one wondering why everybody’s laughing 
And it seems like the joke is all on you. 

Here you stand with the drifters 
Knowing nothing will turn the stream around 
You’re the lone voice screaming out loud 
But the people are deaf, seems like all is lost 
But this surge of hope still carries on 
And only you can feel that even in the deepest darkness 
Time will turn like a raging bull. 

Pressure rising, tempers flaring up 
We’re near the tipping point 
But at the break of dawn they’ll raise another song 
And break your righteous heart 

3. AKAWỌGBEKUN 
Ojú funfun kọ́ nì’wà ire 
Bara dúdú kọ́rọ́í, é mà í ṣe t’àìwẹ̀ 
Akáwọ́gbékùn tó nwòye kì mà í ṣ’ọ̀lẹ 
Ṣèbí’nú ló nrò 

A kó’ra jọ nwùwà ibi, tìfunlọ̀ràn, wọn ò l’ọ́nà méjì 
Ilé a gbeh f’ọ́bùn láti ṣọ́, bí ò bá dàwó ìgbẹ́ ni yó dì 
Igbó nlá ni yó dà 
Ìgbẹ́ ni yó dì 

Ayáraṣàṣà, ìyẹn lè sá’ré g’òkè 
Onísùúrù, ìyẹn á dé’bẹ̀ dandan 
Ọlọ́gbọ́nayé ìyẹn nwòye kì mà í ṣ’ọ̀lẹ 

Ṣèbí’nú ló nrò 

(Having a pale, innocent face isn’t necessarily a sign of good character 

Just as being of the darkest complexion isn’t the result of poor hygiene 

The recumbent thinker, looking on, isn’t indolent 

He’s only deep in thought 

Now, to those who congregate to commit evil 

All these wasteful gluttons with no creative ideas 

A house left to the slothful, if it doesn’t crumble, 

Will soon grow decrepit 

The swift and the powerful may ascend quickly 

But the patient will eventually reach the summit 

The wise one, looking on, isn’t lazy 

He’s only deep in thought)
 

4. DREAMING (ON A BREEZY NIGHT) 
Dreaming on a breezy night 
She comes to me, daughter of the sea 
In her eyes burn fire, smoke in her nostrils 
And her belly button gushes out the fluid of life 
What she says to me takes me by surprise 
“Call the chosen ones, there’s work to be done” 

Of what value is an African life to them 
Are we just a headline of horror and shame? 
To feel my pain, you have to walk in my shoes 
You’ll have to wear my skin, babble in my tongue 
“People of the land, inheritors of pain 
Let your vision rise and soar with the eagle”. 

Ẹ kéde ayo ní gbangba, ọjọ́ ìdùnnú l’ọjọ́ òní o 
Ẹni a rò pé kò le pà’gọ́, ṣèb’óun mà ló kọ́’lé aláruru 
Ará ẹ gbìmọ̀ ká bo’rí àìní, k’óníkálukú múra sí’ṣẹ́ rẹ̀ 
Ẹní ti d’òkú ni ò ní’rètí, ìṣẹ́gun nbọ̀ f’ẹ́nití ò rẹ̀wẹ̀sì 

(Announce the good news in public, today is a day of joy 

For those who were looked down upon 

Have gone and achieved an amazing feat 

People, let’s work together to overcome poverty 

Let everyone put more effort into their undertakings 

Only the dead have no hope, 

Victory belongs to those who do not give up) 

Dreaming on another night 
She touches me, our mother of the waters 
“I bring you laughter for the long days 
And strength and faith to see you through the tunnel 
When the morning comes, reach to the sun 
On the road again, reach for tomorrow” 

5. IRETI-OGO 
Ẹni t’ó dúró kó dúró régé, aṣòtítọ́ oní’nú re 
Ọjọ́ òní le korò díẹ̀, ó di dandan k’ọ́la wa ó dára 
Jọ̀wọ́ jẹ ká mú’ra, ká má ṣe ṣiyèméjì 
Ọjọ́ ọ̀la nbọ̀, ó nbọ̀ wá dùn ṣ’o gbọ́ 
Ọ̀rẹ́ mi m’ọ́kàn le, gb’ójú rẹ s’íbi gíga 
Ìrètí ògo rẹ nbọ̀ wá d’ire 

Gbọn’ra jìgì, k’o dúró gbágbá 
Má ì dá’wọ́ dúró ọ̀rẹ́ mi ìbẹ̀rẹ̀ la wà o 
Taraṣàṣà, má ṣe m’ọ́wọ́ l’ẹ́rán o 
Báòkú ìṣe ò tán o, l’àwọn àgbà nwí 

(Stand well, you valiant ones 

You honest and kind hearts 

The present may be full of hardship 

Tomorrow will definitely be fine. 

Let us gird up our loins and harbour no doubt 

The future is near, and it will be sweet 

Beloved, be of courage, fix your sights on higher planes 

Your expectation of glory soon to be 

Shake off lethargy and stand firm 

Don’t stop now, this is only the beginning 

Make a move, don’t resign to fate 

As the elders say: as long as there’s life, there is hope) 

6. ABUKE ỌSHIN 
Ìgbín ṣe’un tó d’ọshìn 
Ọba dá ìgbín l’ólá, wọ́n mà f’ìgbín j’oyè 
Wọ́n fun l’árẹwà k’ó mú ṣ’aya o 
Ìgbín g’ẹṣin rọ̀bọ̀tọ̀, ìgbín tẹ̀’pá ìlẹ̀kẹ̀ 
Ìgbín nj’ayé olówó o 
Ọba dá ìgbín l’ólá, wọ́n mà f’ìgbín j’oyè 
Wọ́n fun l’árẹwà k’ó mú ṣ’aya o 
Ìgbín p’abuké ọshìn - gbọngúdúgbọn! 

(The snail did something bad, something that hurt the king 

Instead of punishing him, the king rewarded him 

With great wealth, a title and a beautiful wife 

The Snail now rides a mighty horse 

He walks with a staff adorned with jewels 

He’s living the high life 

All that, for murdering the King’s hunchback 

Well, go figure!) 

A bo’rí oníbàjẹ́ ò geere, ire ni kó ya’lé àwa, ire 
Òsì àdánù kí wọ́n yàgò, ire ni kó ya’lé àwa, ire 
Ẹ w’ẹ̀sín olópùrọ́ nígbangba, ibi kò ní wọ’lé ẹ̀yin, ibi 
Ọ̀dàlẹ̀ ọ̀rẹ́ on’ígbá ọ̀tẹ̀, ibi kò ní wọ’lé ẹ̀yin, ibi 
A f’aì bá wọn jà wọ́n nbínú - ire ni kó ya’lé àwa, ire 
B’ó ti wù k’órí, òtítọ́ l’àgbà - ire ni kó ya’lé àwa 

(We have defeated the corrupt one - may good fortune come to us 

Let poverty and loss depart - may good fortune come to us 

The liar has been put to shame in public – may evil not come your way 

Fake friend, betrayer of trust - may evil not come your way 

Without provocation they get angry - may good fortune come to us 

Irrespective, truth will reign supreme - may good fortune come to us) 

7. TEN LASHES 
Don’t you worry about the wicked 
Who succeed in their evil ways 
Soon their memory will fade away 
They will die like plants that wither 
Disappear like smoke 

It may seem a long time coming 
And the suffering never ends 
When they think they’ve got it all 
They will fall like flies in the fire 
Disappear like smoke 

So stand! Even when the system is turned all against you 
Stand! Even when they come to take and rub you out 
Stand! Even when they say - 
Give him ten lashes, give twenty lashes, shut his mouth forever 
Hit him on the head o, beat him on the body too, teach him a lesson 

Ìdúró l’a dúró l’onítọ̀ún sá’ré wá, 
Ó l’óun ò jẹ́ gba’rú ẹ̀ b’ó ṣ’òun 
Ká f’ojú ẹni gbo’lẹ̀, ká gba t’ọwọ́ ẹni 
Ká tún bu’yẹ̀pẹ̀ sí ni l’ẹ́nu 

(We were just standing there when this fella rushed in 

Saying he could never accept such injustice 

To be pushed to the ground, relieved of one’s belongings 

And then endure even more insult) 

Ìjòkó la jòkó, l’onítọ̀ún sá’ré dé 
Ó l’óun ò jẹ́ gba’rú ẹ̀ ní t’òun 
Ká fì’yà jẹ baba, ká mù’yá ṣ’ẹrú 
Ká wá f’ọmọ ṣ’ọwọ̀ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ 

(We were just sitting there when this fella dashed in 

Saying he could never accept such tyranny 

For the father to be maltreated, the mother enslaved 

And then the children exploited as toilet brooms) 

Stand! Even if you don’t believe anything will change 
Stand! Even when it seems all hope is lost 
Stand! Even when they say - 
Give him ten million, pay him in dollars, shut his mouth forever 
Hit him on the head o, beat him on the body too, teach him a lesson 

8. YỌ’WỌ 
Ẹní rò’fọ́ ibi, inú ara rẹ̀ ni ó jẹẹ́ sí 
Yíó rù ’yókù lọ sí’lé, ọmọ rẹ̀ á jẹ ní’bẹ̀ dandan 
Ẹni tẹ̀’bà ọ̀tẹ̀, ọbẹ̀ ẹ̀tẹ́ ni ó fi jẹ́ 
Àní yíó rù ’yókù lọ sí’lé, ìran rẹ̀ á jẹ ní’bẹ̀ dandan 
Ò bá dẹ̀ yọ’wọ́ o, yọ’wọ́ o nínú ibi 
Yọ’wọ́ o, yọ’wọ́ o nínú àìda 

Ẹkún ìpayínkeke, ní’lé àwọn aṣèbàjẹ́ 
Ọfà oró tí ẹ ta s’ókè, ìyẹn ló padà wá’lẹ̀ 
Ẹkún ìjansẹ̀mọ́lẹ̀ o, n’ílé apamọlẹ́kún 
Òkò ọ̀fọ̀ tí ẹ sọ s’ọ́jà ìyẹn ló dàbọ̀ wá’lé 

À ngb’èrò kó lè da o, kí ’bùkún ìlú le kárí 
Mọ̀dàrú f’orí sọ’lẹ̀, ó ní à fi kí gbogbo rẹ̀ ó jẹ́ t’òun 
À nṣ’ètò kó lè jọ, k’ọ́mọdé rí k’álàgbà rí jẹ 
Bàsẹ̀jẹ́ fàáké kọ́’rí, ẹ̀sín ni ó gbà kẹ́yìn 

Má ṣe ba wọn kọ́ ’lé ẹ̀tàn 
K’o má ba báwọn jíjó ẹ̀tẹ́ 
Má ṣe ba wọn dín dòdò ẹ̀gbin 

(The maker of poisonous stew will feast on it himself 

The remnant he will take home for his children 

He who cooks skulduggery will eat it with shame and mockery 

And whatever is left he must surely take home for his clan 

So, would you desist from doing evil now? 

Would you stop doing these bad things? 

Wailing and gnashing of teeth in the homes of the wicked 

The toxic arrows you shot in the air have now come back down to you 

Desperate lament ensues from the home of the marauders 

The stone of sorrow you flung into the market has now returned home 

So, would you desist from doing evil now? 

Would you stop doing these bad things? 

We come together to plan good things 

That our communal wealth may go round everyone 

The greedy, lawless one insists all must be his only 

We gather to fashion out a path to societal progress 

That everyone, old and young, should have aplenty 

The corrupt glutton stubbornly stands in the way 

Public disgrace will be his eventual reward 

So, would you desist from doing evil now? 

Would you stop doing these bad things? 

Please do not join them to build those castles of lies 

So you may not have to join them in the dance of humiliation 

Please do not partake in cooking that dish of dirt)

9. ONE GOOD SOUL 
Ọ̀rẹ́ k’á má purọ́, b’áyé ṣe nlọ yì́ o 
Ajínibásùn á d’ọkọ - ẹ rí yẹn rò 
Àní t’a bá la ’jú la ó ri b’ó ṣe rí o 
Ẹgbẹ́ oníbàjẹ́ nd’ọdẹ atúnlù́tò 

(Friend, to be brutally honest 

The way things are going right now 

The casual fling will become one’s husband - think about it 

Only if we keep our eyes open 

Can we see the true state of things 

The cult of corrruption seeks the ruination of the reformers) 

When you turn to the right, 
Looking for love - it’s not there 
Then you look to the left, up and down 
Seeking for hope - it’s not there 
And everything is upside down; it seems like the end 
But even one good soul is a blessing to this land 
Stand firm! 

Ọ̀rẹ́ k’á má purọ́, ọj́ọ́ ng’orí ọjọ́ 
Nṣe ló dà bí kò ní ṣe é ṣe - ẹ rí yẹn rò 
Àní t’a bá la ’jú la ó lè r’ọ́nà lọ 
Ìlọsíwájú nbọ̀ wá dandan, b’a fẹ́ b’a kọ̀ 

(Friend, to be brutally honest 

So much time has passed, it seems almost impossible now 

Only if we open our eyes can we see the way forward 

Progress is coming whether we like or not) 

When you turn to the old 
Looking for wisdom - it’s not there 
Then you turn to the youth on the street 
Seeking for strength - it’s not there 
And everything is upside down; it seems like the end 
But even one good person is a blessing to this land 
Stand firm! 

When you turn to the holy men 
Looking for truth - it’s not there 
Then you turn to the mothers 
Seeking for justice - it’s not there 
And everything is upside down; it seems like the end 
But even one good soul is a blessing to this land 
Stand firm! 

10. LIGHTS OF SPAIN 
This one's for my brotherman 
Heavy heart, had a tough life 
Dreamy eyes fixated on distant shores 
So he packs all his memories, puts them all in a rucksack 
Take a trip through the Sahara desert for a fee 
So here we go on the road again 
May the gods ride by your side 
Roll and toss and bump along 

Through the pains and the horrors 
And many bones turned to dust 
On a camel, on a truck, to the seething sea 
Some give up in the middle 
Some will be turned around 
But everyone will lose a bit of his soul 
So here we stand at the shore of hope 
Cold and numb and drained of life 
But the lights of Spain beckon 

I seek a sign in the rising sun 
I seek a union with the moon 
I’m a struggling man with no place to call home 
I seek a sign in the whispering winds 

So remember Mr. Borderman 
I’ve travelled, come a long long way 
And there is no going back to the hell I left behind 
And I ask of the heavens above: 
Send me back to the world again 
But next time let me be of lighter shade 
So wake me up when this dream is over 
We'll be landing in a while 
And all the pain will be no more 

I seek a sign in the rising sun 
I seek a union with the moon 
I’m a lost soul with no one to call friend 
I seek a sign in the whispering winds
 

11. LEKELEKE 
Lékeléke nfò l’ókè, ẹyẹ funfun ni 
Lékeléke nfò l’ókè, ẹyẹ funfun ni 
Aṣọ àlà ni mo wọ̀ elépo yà fún mi 
Lékeléke nbọ̀ l’ọ́nà ẹyẹ funfun ni. 
Fò, máa fò, máa fò, ẹyẹ ọlọ́lá 
Bọ̀, máa bọ̀, máa bọ̀, ẹyẹ oníre 

(Lekeleke, white bird flying high 

I’m in my pure white garment, 

Steer clear of me palm-oil bearer 

Here comes Lekeleke, a white bird. 

Fly, fly high, you affluent bird 

Come, descend, bird of good fortune) 

Sometimes I wish I could fly 

Like a bird in the sky - away, away 
With the love and the strength of the fathers 
In the blessing of the spirits of the sky 
In the warmth of the bosom of the mothers 
With the knowledge and the wisdom that I need 
To set my people free, set my people free 

Ó nbọ̀ l’ọ́nà, ẹyẹ ọba ni kò ṣe tọ́ o 
Ó nb’ónílé wí, ó nkìlọ̀ f’álejò, ó ní ẹ máa sọ́’ra o 
Ẹ má fì’yà j’opó, àt’ọmọ òkú ọ̀run 
Ó ní ẹ f’ẹ̀sọ̀ s’ayé, ẹ má tẹ tálákà mọ́’lẹ̀ mọ́ o 
Ó nbọ̀ l’ọ́nà, ẹyẹ ọba ni… 

(Here he comes, the king’s bird, don’t upset him 

He speaks to both the natives and foreigners 

Says we must watch out, tread carefully 

Be good to the widows and the orphans 

Stop trampling on the poor 

Here he comes, the king’s bird, don’t upset him) 

Àwọn ọmọdé ìlú, wọ́n wá kó’ra wọn jọ, 

Wọ́n fẹ́ sọ̀ ’kò p’ẹyẹ, 

Ẹyẹ kọ̀, ẹyẹ ò kú, nṣe ló nfò, nṣe ló nbẹ́ lát’igi s’ígi 
Àwọn àgbàgbà ìlú, wọ́n wá kó’ra wọn jọ 
Wọ́n fẹ́ l’ẹ́yẹ l’óko 
Wọ́n k’ádà-á jáde, wọ́n káàké-é jáde, wọ́n ngé gi oko 
Ó di kà, ó di kò-ó 

Ẹyẹ kọ̀, ẹyẹ ò kú, nṣe ló nfò, nṣe ló nbẹ́ lát’igi s’ígi 
L’áìpẹ́ l’áìjìnà, wọ́n gé gbogbo igi tán, ó wá ku’gi kan l’óko 
Igi ìrókò, igi tí gbogbo ayé nfẹ́, èyí tí gbogbo ayé nbọ 
Ó di kà, ó di kò-ó, kò mà ku ‘gi kan l’óko o! 

Kò wá pẹ́ l’ẹyẹ fò lọ o - pagidarì igi dá 
Pagidarì igi dá, ẹyẹ fò lọ o 

(All the children gather, to stone the bird to death 

To no avail, he just bounds from tree to tree 

All the adults arise with matchetes and axes 

To rid their town of this pest 

They cut down the trees, one after the other 

The bird merely glides to the next available spot 

Now they’ve felled every tree except the mighty iroko 

The one tree beloved and revered by all 

But even that soon goes down. 

Now, there is no tree left in the forest! 

And then the bird flies off far away 

Leaving the townsfolk to bemoan 

Their waywardness, loss and ruin)

12. ANYONE, EVERYONE 
Is there anyone out there 
Who understands the way we feel inside? 
Raped in the bloom of youth 
Sold our innocence on the auction block 

Is there anyone listening? 
Tiny voice in a sweet lullaby 
Yes, I will rock you to sleep my child 
And when you wake up, will be a new day 

Oh, everyone out there 
Have you ever had a chance to live a life? 
Sprung from your prison of consumption 
Put on a smile for me; quit living a lie 

So, will you stand for something or remain a loser? 
Time passes by and you’re not getting younger 
Stand firm on the path to renewal 
Blood of the innocent, wash your sins away 
(Wash ‘em away) 

Now they say it's a new dawn 
You open your eyes and it’s all misty 
Here is the vision I sold you once 
Darkness and sorrow in a land of plenty 

Too many hands reaching 
The cup is full and here comes payback 
You talk of hope and new ways my friend 
The rot is deep, much deeper that you think 

Oh, everyone out there 
Do you understand the language of pain? 
Can a man be real and still be free? 
Stand up for something, stay and be counted 

So will it build or is it all over? 
Promises too many to deliver 
We can stand on the side and watch it all unfold 
Or we can join our voices and be heard 

Is there anyone out there 
Who understands the way we feel inside? 
Too many hands reaching for shore 
Blood of the innocent splattering the walls 

So will you stand for something or remain a loser 
Time passes by and you’re not getting younger 
We can stand on the side and watch it all unfold 
Or we can join our voices and be heard 

13. SONGS OF THE TRICKSTER 
Ìlù mi dún kẹ́kẹ́kẹ́ 
Ìlù mi dún kàkàkà 
Ìlù mi s’ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ kí ngbọ́ 

(Go kẹ́kẹ́kẹ́ my drum, go kàkàkà 

Speak to me) 

Ọmọdé mẹ́ta nṣ’eré - eré o, eré ayọ̀ 
Ọ̀kan l’óun ó wẹ̀’kun 
Ọ̀kan l’óun ó g’ọ̀pẹ 
Ọ̀kan l’óun ó tà’run 
Ọ̀wẹ̀kun, ọ̀wẹ̀kun, ọ̀wẹ̀kun 
Ọ̀gọ̀pẹ, ọ̀gọ̀pẹ, ọ̀gọ̀pẹ 
Ọ̀tàrun, ọ̀tàrun, ọ̀tàrun 

(Three children at play – 

One says he will swim the ocean 

One says he will climb the palm-tree 

One says he will shoot his arrow into the sky 

Swimmer, swimmer of the ocean 

Climber, climber of the palm-tree 

Shooter, shooter of the sky) 

Réré o, réré ọmọ olúwo - àgbámùréré 
Ìyá f’ewúrẹ́ lẹ̀, ó ní nkọ́’dẹ ṣe 
Bàbá f’àgùntàn lẹ̀, ó ní nkọ́’dẹ ṣe 
Mo l’ó d’igbó ẹfọ̀n, ó d’igbó erin 
Àgbàrá òjò l’ó fà mí l’ẹ́sẹ̀, mo yẹ̀ gẹ̀rẹ̀ 
Mo yẹ̀ gẹ̀rẹ̀ s’ódò, mo bá d’ẹrú ahun 
Ahun gbé mi s’ílù, ó ní nmáa kọ’rin 

Réré o, réré ọmọ olúwo - àgbámùréré 

(I am Rere, son of the chief of diviners 

Mother brought a goat, said I should learn to hunt 

Father provided a sheep and asked me to learn hunting 

Impatient, I took off for the forest to hunt big game 

I got caught in a flood and dragged into the river 

And that’s how I became the Tortoise’s slave 

He placed me in a drum and forced me to sing 
I am Rere, son of the chief of diviners) 

Mo rí kẹ̀kẹ́ kan - gbinrin, àjàlóbalẹ̀, gbinrin 
Òpobípobí - gbinrin, àjàlóbalẹ̀, gbinrin 

Òpobìpobì - gbinrin, àjàlóbalẹ̀, gbinrin 

Orípolóbì o - gbinrin, àjàlóbalẹ̀, gbinrin
 
(I see a chariot - splendid, descending from the sky 

Òpobípobí - splendid, descending from the sky 

Òpobìpobì - splendid, descending from the sky 

Orípolóbì o - splendid, descending from the sky) 

Take me back to the place of merry-tales 
Where we’ll roam in happiness 
We’ll be riding aloft 

On magical adventures 

Fix me up in your world of no pretense 
We’ll be innocent again 
We’ll be riding aloft 

On magical adventures and make-believe 

14. PAEAN TO SORROW 
Welcome to sorrow 
We bring you peace in the shape of war 
Lots of horror to spice your joy 
We bring you hope in calibrated jars of pain 
Out of reach and yet so close 
So fleeting yet lingering 
Like a dream snuffed out in youth 

Welcome to sorrow 
This is the night of your new trial 
Tribulation in a loud voice 
Dazzling lights in a scattered sky 
And the violence of it all 
Brings you to an ecstasy of denial 
Elements in improper alignment 
And death in the name of freedom 

There’ll be no record of this nightmare 
Only the harsh reality of lost innocence 
And fear that can’t be spoken of. 
There’ll be no parade for the heroes 
The scorching memory of faded dreams 
How you lost a war you never even fought 
And time stops 
Stands still 
You fold up 
Welcome to sorrow 

15. AKỌJADE 
Ọ̀lẹ f’àì r’oko f’àì kọ’bè, ó mí retí owó 
L’áì dẹ’lẹ̀ f’ọ́kà, t’èbù bọ’lẹ̀, ó nrú’bọ òjò 
Onífàkàfiki-fìkìfàkà l’órí irọ́ 
Yíó ba ní’bẹ̀ o - òfo l’ó ma bá 
Oun táa bá gbìn l’áyé, òun l’a máa ká 

Kò bá wọn d’ọ́jà, bá wọn ná’jà, ó nlọ’gun ọ̀tá 
Oníwùrùwúrú, agb’ọ̀nà àbújá, af’èrúd’ọlọ́rọ̀ 
Kò bá wọn d’óko, bá wọn d’ódò, ó nṣ’orò ìkórè 
Yíó ba ní’bẹ̀ o - òfo l’ó ma bá 
Oun táa bá gbìn l’áyé, òun l’a máa ká 

Ọjọ́ nlọ kíá, àsìkò ò dúró, má ṣ’ọ̀lẹ 
Ẹnìkan ò pẹ́ títí kó lo ’lé ayé gbó o 

Ẹni nṣè ’rànlọ́wọ́, fa’ni s’ókè, kò ní ṣ’aláìní 
Onírẹ̀lẹ̀ ọkàn, abọ̀wọ̀f’ágbà, yíò pẹ́ ní’lẹ̀ 
Bó kù díẹ̀ k’ẹ́ni ’re jìn s’ọ́gbùn, ìgbàlà á yọ dé 
Yíò ba ní’bẹ̀ - ire l’ó máa bá 
Oun táa bá gbìn l’áyé, òun l’a máa ká 

Jọ̀wọ́ s’ọ̀rọ̀ ìwúrí, ọ̀rọ̀ rere, f’ẹ́ni t’ó nsá’ré 
Ká má f’ìwà ìlara àt’àìmọra f’ọwọ́ ago s’ẹyìn 
Ẹni njà’jà rere àt’òmìnira, ká gbé wọn dúró 
Ka lè ba ní’bẹ̀ - ire l’a máa bá 
Oun táa bá gbìn l’áyé, òun l’a máa ká 

Ilé ayé, àfọọ́bà-fiílẹ̀ ni 
Ẹnìkan ò pẹ títí kó lo’lé ayé gbó o 

(The lazy one sits there expecting money 

Without clearing a bush or making heaps, 

Without tending the earth or doing any planting 

Always hustling and bustling about over nothing 

He will get his reward - nothing 

Because what we sow is what we reap 

Sits there blaming imaginary enemies 

Without going to the market or trading 

Mistress of confusion, master of the easy road 

Always looking for shortcuts to wealth 

Planning a harvest celebration 

Without ever going to a farm or a river 

He will get his reward - nothing 

Because what we sow is what we reap 

Time goes fast, it waits for no one, don’t be lazy 

No matter how long we live, we cannot outlive Earth 

Those who help others and lift them up will never want 

The humble ones who respect the elders will live long 

The good soul will always be delivered from peril 

He will get his reward - good fortune 

Because what we sow is what we reap 

Please say encouraging words to those running 

We must not allow envy and selfishness to hold us back 

Support those fighting the good fight of liberty 

So we may all reap the reward - good fortune 

Because what we sow is what we reap 

Life is temporary 

No matter how long we live, we cannot outlive Earth)

1 comment